در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

۱۴ ساله بودم که صیغه یک مرد شدم و وقتی باردار شدم ..