در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در انتخابات براساس مصلحت مردم عمل کنند/ اجرای مُرّ قانون 'وظیفه شرعی' است