در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در سجده نماز گذاشتن پیشانی بر روی مهری كه نقش برجسته دارد، چه حكمی دارد؟