در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در صورت شكّ در نشوز و تمكین آیا نفقه به زوجه تعلّق مى‏ گیرد؟ و آیا دادگاه مى‏ تواند زوج را به دادن نفقات گذشته كه مورد شكّ است إلزام نماید؟