در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

در چه صورتی نمازگزار می تواند با لباس و یا بدن نجس نماز بخواند؟