در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

درگیریهای تن به تن داعشی ها و سربازان و ساکنان مسلح موصل