در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دلیل نسبتا موجه دایی برای ادامه لجبازی با پرسپولیس