در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دولت در مقابل گران شدن ارز دیگر مکدر و ناراحت نیست؟!