در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

دگرخواهی غربی برای جلب منافع یا جذب موقعیت است