در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

حضرت موسی از خدا چه خواست؟