در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

خطای پزشكی؛ كُلیه بیمار سهواً از بدنش خارج شد!