در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمریکا غیرقابل اعتماد است و تکیه بر دشمن شایسته نیست