در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا أولاد إناث میّت از زمین مزروعى پدر إرث مى ‏برد؟ و آیا در این جهت فرقى بین أولاد إناث و ذكور وجود دارد؟