در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا پرت شدن حواس در نماز سبب باطل شدن آن می شود؟