در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا كسی كه نماز را ترك كند كافر است؟