در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

استفاده اصل مورد وقف مشخص نیست، اما معمول است عوائدش در ماه محرم خرج مسجد شود