در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اشکان بخاطر ترانه به سربازی رفت و اسلحه را زیر گلوی خود گذاشت و ...