در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اقدامات آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم جرم بزرگی است و سکوت‌ در برابر آن شرعاً جایز نیست