در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

او را کشتم بدلیل اینکه می خواست پشت یخچال قصابی مرا آزار دهد