در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر شخصی در مسجد، مكانی را كه دیگری برای نماز گرفته غصب كند، نمازش چه حكمی دارد؟