در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر زن در برابر شوهر خود تمكین نكند و یا خود را براى شوهرش آرایش نكند، و شوهر بترسد كه به گناه بیفتد وظیفه ‏اش چیست؟ آیا مى ‏تواند براى جلوگیرى از افتادن در گناه زنش را كتك بزند؟ یا او را طلاق بدهد؟ و یا بدون رضایت او زن دیگرى بگیرد؟