در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر زن اطاعت از شوهر ننماید و هیچگونه به سخن وى وقعى نگذارد و از خانه خود بدون إجازه شوهر بیرون رود- از یك ماه بیشتر و كمتر- آیا حقّ نفقه و سكنى دارد یا خیر؟ آنچه حكم اللّه است مرقوم فرمائید.