در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

بعد از حكم قاضى به انفاق پدر نسبت به فرزندان اگر پدر انفاق ننمود، آیا مى‏ توان مقدار نفقه‏ اى را كه هزینه شده از او گرفت؟ یا چون قاضى أمر به استدانه ننموده، نمى‏ شود وصول كرد، و لو خرج كننده برایش مشكل و در مشقّت قرار گرفته باشد؟