در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

به زنم داستان آوردن یک زن را به خانه ام گفتم و از او خواستم بچه ها را بیرون بفرستد!