در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

تلفات مقاومت در عرسال چقدر بود؟