در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

توهین زشت ترامپ به مهاجران: این مردم را از کشورهای چاه مستراح به اینجا راه ندهید!