در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رفتار هاشمی در برابر منتقدان باید الگو قرار گیرد