در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

زندی در رده دهم دسته 77 کیلوگرم ایستاد