در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

زوجه از زوج تمكین نمى ‏كند، حاكم حكم تمكین مى‏ دهد ولى زن باز تمكین نمى ‏كند، آیا حاكم شرع مى‏ تواند زوجه را به عنوان ارتكاب گناه تعزیر نماید؟