در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سیلى را داعش خورد تا صدایش را دیگران هم بشنوند