در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

طالبان با حمایت و مشاوره نظامی روسیه در شمال افغانستان تقویت شده است