در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عدم رضایت شوهر از به كارگیری اموال وی، در جهت مخارج واجب النفقه بر عهده زوجه