در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عقب نشینی دایی از اصولش برای ادای دین شاگردش به شهرش!