در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که فهم و ادراک چندانی ندارد