در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

قولی که خدا از انبیا می گیرد