در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

لحظه احتضار و جان كندن چگونه است؟