در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مارتین شولتز رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان شد