در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مرد آزارگر پس از ربودن زنی جوان او را دو ماه در دخمه شیطانی اش به اسارت گرفت!