در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

مهاجم فرودگاه پاریس تحت تاثیر مواد مخدر بوده است