در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ملتی که از همه چیز جوک بسازد مجبور به تکرار گذشته است!