در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

منظور از مردانی كه تمایل به زن ندارند و می توان در مقابلشان حجاب نداشت چه كسانی است؟