در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

موصل در مرحله آزادسازی کامل است