در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

می‌گفت در صنعت موشکی کاری کردیم که بعدها صدایش درمی‌آید