در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

هرگاه در صداقنامه زوجه نوشته شده باشد: "مبلغ ده هزار تومان صداق است كه تماما بر ذمّه زوج یا پدر زوج است كه وقت مطالبه زوجه به وى بپردازد" آیا در این صورت زن مى‏ تواند بگوید: "تا مهر مرا ندهى تمكین نمى ‏كنم"؟ و بر فرض این كه بتواند بگوید، آیا اگر مانع از جماع شود مستحقّ نفقه مى ‏شود؟