در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

همسرم وقتی مرا کتک می زد گفت که چه ارتباط های کثیف دیگر هم دارد و ..