در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

واردات کنترل‌نشده، شناسایی بیوتروریسم را سخت کرده است/ امکان دخالت بیوتروریسم در پدیده کشند قرمز خلی