در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پیش روی ها در موصل سخت شد