در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

پیمان امنیتی آمریکا مانع مداخلات پاکستان در افغانستان نشده است