در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چرا سرسخت ترین مخالفان پیامبر،شیوخ وثروتمندان وپیروان او مستضعفان بودند؟