در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

چه افرادی بعد از عقد بر عروس و داماد به صورت ابدی محرم می شوند؟